Dzięki małej luce w przepisach kodeksu cywilnego dłużnicy w określonych okolicznościach mogą uchylić się od spłaty zobowiązania. Jest to możliwe dzięki upływie terminu przedawnienia roszczeń. Samo to pojęcie w praktyce najczęściej jest błędnie definiowane, a co więcej bieg przedawnienia można przerwać. Czy częściowa spłata długu przez dłużnika przerywa termin jego przedawnienia? Sprawdź!

Czym jest przedawnienie?

Warto zaznaczyć, że przedawnienie długu jako całkowite wygaśnięcie zobowiązania, które zwalnia dłużnika z zapłaty, nie istnieje. Przepisy wyróżniają upływ terminiu przedawnienia co oznacza, że po określonym terminie dłużnik może uchylić się od zapłaty długu, ale zobowiązanie samo w sobie nie wygasa. W praktyce pojęcia te są ze sobą często utożsamiane, a ich znaczenie źle definiowane, natomiast w świetle prawa, jak już zostało wspomniane, przedawnienie długu po prostu nie występuje. Dlaczego to tak istotne? Ponieważ często można spotkać się ze skargami pokrzywdzonych osób nękanych przez firmy windykacyjne, które żądają spłaty zobowiązania dawno już wpuszczonego w niepamięć. Ich zdaniem nie mają do teg prawa, ponieważ dług uległ przedawnieniu. Nic bardziej mylnego, nawet jeśli upłynął termin przedawnienia długu wierzyciel lub firmy windykacyjne mają prawo żądać spłaty zobowiązania podejmując ku temu wszelkie dozwolone przez prawo środki. Dopiero na wniosek dłużnika rzeczywiście można uchylić się od spłaty długu.
Uwaga!Przedawnienie długu nie następuje z urzędu, a dopiero na wniosek dłużnika. W przypadku gdy upłynął termin przedawnienia dłużnik może uchylić się od spłaty zobowiązania dopiero gdy samodzielnie podniesie zarzut przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

Od momentu powstania długu biegnie termin przedawnienia. Termin przedawnienia ustalany jest odmiennie dla różnych typów zobowiązań, głównie ze względu na ich różne kategorie finansowe. Dla niektórych długów może to być rok (np. mandaty), 5 lat (zobowiązania podatkowe) a dla innych nawet 10 lat (składki ZUS). Wyróżnia się jednak czynności, które przerywają bieg przedawnienia, co oznacza, że okres ten wydłuża się automatycznie do 10 lat. Czynności, które przerywają bieg przedawnienia, to:
  • wniesienie sprawy do sądu lub zwrócenie się do komornika,
  • wszczęcie mediacji z dłużnikiem,
  • uznanie długu przez dłużnika (bezpośrednie lub pośrednie).

Częściowa spłata długu a przedawnienie

Częściowa spłata długu to swoiste przyznanie się dłużnika do tego, że zobowiązanie istnieje. Częściową zapłatę długu wierzyciel może uznać jako aktywność ze strony dłużnika zmierzającą do całkowitego zaspokojenia. Taka czynność na mocy art. 123 § 1 kodeksu cywilnego stanowi przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Zobacz też:
Okres próbny Kwota zmniejszająca podatek Odpowiedzialność materialna
dakaseo