Legalność upowszechniania danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 tej ustawy, administrator danych jest uprawniony do ich przetwarzania, a więc także upubliczniania, gdy cel tego udostępnienia jest prawnie usprawiedliwiony. Należy wskazać, że dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest więc wystarczającym powodem.

Dane osobowe dłużnika na giełdzie wierzytelności - dopuszczalność

Omawiana problematyka dotyczy przede wszystkim firm windykacyjnych, które zbierają dane osobowe dłużników, by potem podawać do je publicznej wiadomości. Choć może to dziwić, takie udostępnianie danych osobowych jest zupełnie legalne, co potwierdza orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia  6 czerwca 2005 r. o sygnaturze akt I OPS 2/2005. W orzeczeniu tym Sąd stwierdził, że przekazywanie danych osobowych dłużnika firmom windykacyjnym jest legalne, jednak należy każdorazowo ważyć ochronę praw, wolności obywatelskich i prawa do prywatności dłużnika z interesami wierzyciela. Natomiast Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, że “wiedza o tym, przeciwko komu wierzytelność przysługuje, niezbędna jest dla racjonalnego podjęcia decyzji o nabyciu wierzytelności. Każdy dłużnik musi zatem liczyć się z tym, że popadając w zwłokę w spełnieniu zobowiązania, jego prawo do prywatności może zostać ograniczone ze względu na dochodzenie przez wierzyciela należnych kwot.”

Zakres danych osobowych dłużnika, które można udostępnić na giełdzie wierzytelności

Podawanie danych osobowych dłużnika do publicznej wiadomości stanowi przejaw przetwarzania danych osobowych. Stąd takie działanie wiąże się z koniecznością podania przez wierzyciela podstaw prawnych. Wierzyciel jest to niego upoważniony na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, która jednocześnie wprowadza ograniczenie danych podlegających udostępnieniu. Wierzyciel może więc w formie oferty upublicznić następujące dane osobowe dłużnika:

  • imię i nazwisko dłużnika,
  • miejscowość zamieszkania dłużnika,
  • wysokość zadłużenia.
Zobacz też:
kalkulator płacy