Umorzenie długu polega na zrzeknięciu się wierzytelności wskutek czego dług wygasa. Oznacza to zwolnienie dłużnika z obowiązku spłaty. Złożenie oświadczenia przez wierzyciela o zrzeknięciu się długu pozbawia go prawa do żądania od dłużnika spełnienia jakichkolwiek zobowiązań.Natomiast w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika, będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem nienależnym.

Skuteczne umorzenie długu

Charakter prawny oświadczenie o zrzeczeniu się wierzytelności określa art. 66 Kodeksy cywilnego, zgodnie z którym stanowi ono ofertę do czasu, aż dłużnik przyjmie oświadczenie. Przesłanką skuteczności takiego oświadczenia jest więc przyjęcie go przez dłużnika.

Przepisy dopuszczają także umorzenie długu w poprzez cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia, co w tym wypadku może nastąpić bez zgody dłużnika. Takie umorzenie długu spowoduje po stronie dłużnika powstanie przychodu, który będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości wartości należności głównej.

Inne formy umorzenia długu

Przybliżony charakter do zrzeczenia się wierzytelności ma przystąpienie do długu. Wskutek takiego działania wierzyciel nie może domagać się spełnienia długu od dłużnika, od którego przystąpił inny dłużnik. Wierzytelność więc nie wygasa, ale dotychczasowy dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia. Co ważne, umowa o przejęci długu musi mieć formę pisemną, a brak jej zachowania powoduje nieważność umowy i niewywołanie skutków prawnych.

Dlaczego warto umorzyć dług?

Takie twierdzenie może zaskoczyć, jednak są sytuacje, w których umorzenie długu może przynieść korzyści wierzycielowi. Porachunki z zbankrutowanym dłużnikiem mogą ciągnąć się latami i generować dodatkowe koszty. Tymczasem, dzięki umorzeniu długu, wierzyciel zyskuje możliwość zaliczenia długu na poczet kosztów uzyskania przychodu. Taka możliwość odnosi się nie tylko do podstawowej kwoty długu, lecz także do naliczonych od niego odsetek.

Zobacz też:
Ile dni urlopu przysługuje wynagrodzenie kalkulator