Zajęcie samochodu przez komornika dokonuje się przez wpisanie samochodu do protokołu z czynności egzekucyjnych. Zajęciu temu podlegają samochody należące do dłużnika i pozostające w jego władaniu lub we władaniu wierzyciela. Wyłączone są przy tym pojazdy należące do dłużnika, ale znajdujące się we władaniu osoby trzeciej. Komornik może zająć takie pojazdy tylko jeżeli osoba trzecia wyrazi zgodę na ich zajęcie lub potwierdzi, że należą one do dłużnika.

Zajęcie pojazdu a jego wycena

Oszacowana przez komornika wartość zajętego samochodu jest umieszczana w protokole zajęcie. Możliwe jest oszacowanie wartości samochodu przez biegłego, gdy:

  • wierzyciel lub dłużnik zaskarżają oszacowanie dokonane przez komornika
  • komornik uzna taką potrzebę.

Wezwany biegły powinien dokonać oszacowania przy samym zajęciu, jednak gdy nie było to możliwe, może tego dokonać aż do dnia licytacji.

Zajęcie samochodu a jego sprzedaż

Po zajęciu samochodu przez komornika następuje sprzedaż zajętego samochodu, która następuje najczęściej w formie licytacji publicznej. Co ważne licytacja nie może mieć miejsca wcześniej niż 7 dnia od daty zajęcia samochodu. Najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji dłużnik zostaje zawiadomiony przez komornika o terminie i miejscy licytacji.

Licytacja zajętego pojazdu

W pierwszej licytacji zajętego pojazdu cena wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, a co ważne, w każdym terminie licytacji sprzedaż samochodu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania. Jeżeli pierwsza licytacja będzie bezskuteczna, wówczas organizowany jest drugi termin licytacyjny, w którym cena wywołania wynosi połowę ceny wywołania w pierwszym terminie.

Osoby biorące udział w licytacji, czyli przystępujące do przetargu, są zobowiązane złożyć rękojmię za cenę niższą od ceny wywołania. Złożona rękojmia zostanie zwrócona tym licytantom, którym nie udzielono przybicia, natomiast ta złożona przez licytanta, który przybił zajęty samochód, zostaje zatrzymana do czasu zapłaty ceny, a jeśli licytant nie zapłaci ceny w wyznaczonym terminie - przekazana na pokrycie kosztów egzekucji. Innym skutkiem niezapłacenia ceny jest wygaśnięcie przybicia licytacji.

Zajęcie samochodu a przybicie komornicze

Przybicie komornicze jest udzielane osobie, która w trakcie licytacji zaoferowała najwyższą cenę, a po trzykrotnym wezwaniu do składania dalszych ofert nikt nie zaoferował wyższej ceny, jest więc, potocznie mówiąc,  wygraniem licytacji. Z chwila przybicia dochodzi do skutku sprzedaż zajętego samochodu, a nabywca musi niezwłocznie zapłacić cenę. Jednak gdy cena przybicia jest wyższa niż 500 zł, może być zapłacona w ratach, nabywca musi niezwłocznie zapłacić ⅕ ceny, ale nie mniej niż 500 zł, a reszta ceny powinna być zapłacona następnego dnia do godziny dwunastej. Dopiero uiszczenie całości ceny powoduje przejście własności zlicytowanego samochodu na nabywcę. Jeżeli nabywca nie spełni warunków licytacji w określonym terminie, wówczas przybicie traci skutek.

Polecamy:

obliczanie pensji netto

Katalog stron internetowych