accounting-761599_640

Nieściągalna wierzytelność jako koszt uzyskania przychodu

O wierzytelności nieściągalnej mówimy, gdy nie da się jej zaspokoić w normalnym trybie. Występuje to w sytuacji, gdy przedsiębiorca, który od dokonanej sprzedaży odprowadził odpowiednie podatki, a nie uzyskał od kontrahenta należnej zapłaty – mimo upływu terminu i wezwań do zapłaty. Powstaje więc sytuacja, w której przedsiębiorca nie uzyskał de facto przychodu, a jednocześnie zapłacił od takiej transakcji podatek VAT i podatek dochodowy. Kiedy więc nieściągalna wierzytelność może być uznana za koszt uzyskania przychodu?

Continue reading

Regulamin sklepu internetowego - jak go stworzyć?

Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika

Ustawa Prawo upadłościowe daje wierzycielowi skuteczne narzędzie do szybszego odzyskania swoich wierzytelności. Narzędziem tym jest wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Wierzyciel może wnieść wniosek do sądu, jednak musi spełnić określone przez ustawę przesłanki, których niewypełnienie skutkuje zwrotem wniosku przez sąd i to bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
Continue reading

Regulamin sklepu internetowego - jak go stworzyć?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego to kluczowy składnik poprawnie funkcjonującego sklepu internetowego. Bez stworzonego w odpowiedni sposób regulaminu przedsiębiorca naraża się na konsekwencje prawne, regulowane ustawą o świadczeniu usług elektronicznych z dnia 18 lipca 2002 roku. Dlatego należy w bardzo dokładny sposób przyłożyć się do stworzenia odpowiedniego regulaminu dla e-sklepu. Continue reading

hand-819279_640

Zawarcie ugody z dłużnikiem

Ugoda między dłużnikiem a wierzycielem, zawarta w postępowaniu mediacyjnym lub pojednawczym, pozwala na ustalenie wzajemnych ustępstw. Najczęstszymi są rozłożenie spłaty długu na raty lub zwolnienie dłużnika z długu po zapłacie określonej przez wierzyciela sumy.
Continue reading

business-men-295469_640

Dane osobowe dłużnika

Legalność upowszechniania danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 tej ustawy, administrator danych jest uprawniony do ich przetwarzania, a więc także upubliczniania, gdy cel tego udostępnienia jest prawnie usprawiedliwiony. Należy wskazać, że dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest więc wystarczającym powodem.
Continue reading

business-suit-690048_640

Tymczasowy nadzorca sądowy

Instytucja tymczasowego nadzorcy sądowego występuje w postępowaniu upadłościowym. Jest to osoba powołana przez sąd w celu pełnienia nadzoru nad czynnościami przekraczającymi zwykły zarząd dłużnika, a ponadto sporządzenie listy wierzytelności. Tymczasowy nadzorca sądowy czuwa przede wszystkim nad dłużnikiem, by ten w trakcie toczącego się postępowania nie wyprzedał majątku niezbędnego do pokrycia długów.
Continue reading

euro-427531_640

Umorzenie długu

Umorzenie długu polega na zrzeknięciu się wierzytelności wskutek czego dług wygasa. Oznacza to zwolnienie dłużnika z obowiązku spłaty. Złożenie oświadczenia przez wierzyciela o zrzeknięciu się długu pozbawia go prawa do żądania od dłużnika spełnienia jakichkolwiek zobowiązań.Natomiast w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika, będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem nienależnym.
Continue reading

Sklep online na platformie IAI Shop połączony z księgowością.

Jak połączyć sklep internetowy IAI Shop z księgowością online?

Obecnie prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby im sprostać trzeba podążać za duchem czasu i wykorzystywać narzędzia, które mogą w tym pomóc.

Platforma do księgowości online wFirma.pl oferuje integrację z IAI Shop, dzięki któremu można w łatwy sposób prowadzić zarówno sklep jak i hurtownie internetową. Continue reading

sunny-car-cabrio-large

Zajęcie samochodu przez komornika

Zajęcie samochodu przez komornika dokonuje się przez wpisanie samochodu do protokołu z czynności egzekucyjnych. Zajęciu temu podlegają samochody należące do dłużnika i pozostające w jego władaniu lub we władaniu wierzyciela. Wyłączone są przy tym pojazdy należące do dłużnika, ale znajdujące się we władaniu osoby trzeciej. Komornik może zająć takie pojazdy tylko jeżeli osoba trzecia wyrazi zgodę na ich zajęcie lub potwierdzi, że należą one do dłużnika.

Continue reading

money-trap-1024x640

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika musi być poprzedzone zawiadomieniem dłużnika, z jakiego tytułu jest dokonywane zajęcie, na czyją rzecz oraz kwoty, której dotyczy postępowanie. Obowiązek wskazania sposobu prowadzenia egzekucji spoczywa na wierzycielu, a najczęściej wybieranym sposobem jest zajęcie wynagrodzenia pracowniczego. Należy wskazać, że sposób ten może znaleźć zastosowanie tylko wobec dłużników pozostających w stosunku pracownicznym. Do jakiej wysokości komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika i czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia?
Continue reading