Próbowaliśmy odzyskać nasze wierzytelności polubownie, zgłosiliśmy sprawę, jednak dalej jesteśmy wobec dłużnika bezsilni. Warto w takim momencie warto przemyśleć sprzedaż długu. Sprawdź, których długów nie możesz sprzedać! Kodeks cywilny mówi, że
Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność  na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
W sprzedaży długu wyróżnia się trzy kategorie ograniczeń: ustawowe, umowne, wynikające z właściwości zobowiązania. Czym jest ograniczenie ustawowe? Najczęściej spotykamy przykładem wierzytelności niezbywalnych są roszczenia wynikające ze stosunku pracy - jak np. zaległe wynagrodzenia. Znaczącą grupą takich wierzytelności są prawa niezbywalne z mocy ustawy m.in. prawo odkupu. Do niezbywalnych włączają się również roszczenia dotyczące szkód na osobie Czym jest ograniczenie umowne? Wynika one bezpośrednio ze stosunku prawnego pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem. Najczęściej przybiera postać klauzuli wyłączającej możliwość dokonywania przelewu wierzytelności, która wynika z umowy. Katalog Stron Czym jest ograniczenie wynikające z właściwości zobowiązania? W przypadku niektórych stosunków prawnych kwestią podstawową jest, czy świadczenie z nich wynikające zostało spełnione na rzecz konkretnej osoby. W tych wypadkach to swoiste podmiotowe związanie wyklucza na mocy art. 58 k.c. możliwość dokonania cesji wierzytelności. Do takich stosunków należą przede wszystkim:
  1. obowiązek alimentacyjny 
  2. prawo do renty.
Zawarcie umowy przelewu, która sprzeciwiałaby się właściwości zobowiązania jest również nieważne. Zobacz też:
wynagrodzenie netto brutto zus rca
Darmowe pozycjonowanie