Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie roszczenia względem dłużnika. Natomiast tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co to oznacza w praktyce? Przykłady tytułów egzekucyjnych  Tytułem egzekucyjnym jest:
  • wyrok sądu polubownego lub ugody zawarte przed sądami arbitrażowymi lub mediatorami,
  • orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu jak również ugoda zawarta przed sądem,
  • akt notarialny, w których dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy,
  • akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego.
Zobacz też:
Badania okresowe pracowników
Kiedy tytuł egzekucyjny staje się wykonawczym Tytuł egzekucyjny mimo swojej nazwy nie pozwala na zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – konieczne jest wnioskowanie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności po to, aby tytuł egzekucyjny "zamienić" na wykonawczy. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ np. dłużnik po otrzymaniu nakazu zapłaty powinien mieć czas, aby złożyć sprzeciw - w związku z czym wcześniejsze przeprowadzanie egzekucji (z tytułu egzekucyjnego bez klauzuli wykonalności) byłoby niezasadne. Zobacz też:
netto na brutto
Katalog Stron