Jednym ze sposobów egzekucji jest zajęcie wynagrodzenia dłużnika, co mogłoby spowodować sytuację, w której dłużnik pozostałby bez środków do życia. Kwota wolna od potrąceń ma takim sytuacjom przeciwdziałać.

Kiedy obowiązuje kwota wolna od potrąceń?

Kwota wolna od potrąceń jest określona przez art. 87 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

  • 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

  • 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jak widać, kwota wolna od potrąceń jest uzależniona od czynników takich jak:

  • miejsce zamieszkania podatnika
  • rodzaj potrącenia
  • wymiar pracy.

Celem stosowania kwoty wolnej przy potrąceniach jest próba zapewnienia egzystencji na minimalnym poziomie. Należy podkreślić, że z ochrony tej nie korzystają potrącenia na poczet świadczeń alimentacyjnych, ze względu na przeznaczenie tych świadczeń. Jeśli mamy do czynienia z egzekucją z tych należności, zabezpieczenie jest wyznaczane przez górną granicę potrąceń.

Kwota wolna od potrąceń przy pełnym etacie

Jeżeli podatnik jest pracownikiem pełnoetatowym, zatrudnionym dłużej niż rok oraz uzyskał prawo podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył pracodawcy PIT-2, w przypadku egzekucji z jego wynagrodzenia, kwota wolna od potrąceń wynosi około 1335 zł. Jeżeli jednak zakład pracy pracownika ma siedzibę w innej miejscowości, niż ta, w której pracownik zamieszkuje, wówczas koszty uzyskania przychodu są nieco wyższe, stąd wyższa jest tez kwota wolna od potrąceń i wynosi 1360,69 zł.

Kwota wolna od potrąceń przy niepełnym etacie

Jeżeli pracownik nie pracuje w pełnym wymiarze godzin, powyższe kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu. W celu ich ustalenia najpierw obliczana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosowanie do wymiaru czasu pracy pracownika, po czym dokuje się odliczeń składkowo-podatkowych.

Polecamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny