Ze zbiegiem egzekucji mamy do czynienie w sytuacji, gdy egzekucja sądowa i egzekucja administracyjna jest kierowana do tego samego prawa majątkowego lub tej samej rzeczy dłużnika albo gdy dwie lub więcej egzekucji sądowych jest prowadzonych przez różnych komorników.

Zbieg egzekucji - egzekucja sądowa i administracyjna

Komornik sądowy bądź organ w egzekucji administracyjnej mogą skierować czynności egzekucyjne wobec tego samego prawa lub rzeczy dłużnika, którymi mogą być np. jego rachunek bankowy, udziały w nieruchomościach czy w spółkach, pojazdy itp.

Jeżeli taka sytuacja nastąpi, organy prowadzące egzekucję są informowane przez podmiot zobowiązany do realizacji zajęcia o wystąpieniu zbiegu egzekucji. Wówczas wszystkie organy egzekucyjne wstrzymują czynności postępowania, co robią bądź z urzędu bądź na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Następnie akta egzekucji administracyjnej i sądowej są przesyłane do sądu rejonowego, który zadecyduje o tym, który organ jest właściwy do dalszego prowadzenia egzekucji łącznej.

Sąd wydaje postanowienie w tej sprawie w terminie 14 dni, biorąc przy tym pod uwagę stan każdego z postępowań. Jeżeli stopień zaawansowania jest równy, sąd bierze pod uwagę wysokości należności i kolejność ich zaspokojenia, orzekając jednocześnie, które z dokonanych czynności pozostają w mocy.

Jeżeli egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym . łączne prowadzenie egzekucji przejmuje komornik sądowy.

Zbieg egzekucji sądowych

W sytuacji zbiegu egzekucji sądowych, o dalszym osie postępowań decycują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Dalszą egzekucje prowadzi sąd właściwy według przepisów kodeksu.

Zatem komornicy występujący w zbiegających się egzekucjach ustalają według kolejności, który z nich jest właściwy w sprawie. Może okazać się, że miejscowo żaden z komorników nie jest właściwy, bądź, że właściwych jest kilkoro komorników, wtedy właściwy będzie ten, który pierwszy wszczął egzekucję. Pozostali po

Komornicy występujący w zbiegu muszą w pierwszej kolejności ustalić, który z nich jest właściwy w sprawie. Jeżeli okaże się, że żaden z komorników nie jest właściwy miejscowo lub kilku komorników jest właściwych miejscowo - właściwy będzie komornik, który jako pierwszy wszczął egzekucję. Komornicy, którzy wszczęli egzekucję później, powinni przekazać sprawę egzekucyjną i poinformować o tym wierzyciela.

Zobacz też:

netto brutto kalkulator