Powodów zawieszenia działalności może być wiele. Niezbędne jest do tego wypełnienie wniosku CEIDG-1. W trakcie zawieszenia, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku zapłaty składek ZUS, sporządzania deklaracji VAT i wyliczania zaliczki. Jak jednak rozliczać zobowiązania powstałe przed zawieszeniem działalności? Czy można odliczyć VAT? Sprawdź, jak rozliczać koszty leasingu w trakcie zawieszenia działalności!

Koszty leasingu operacyjnego

W czasie trwania umowy leasingu operacyjnego to leasingodawca jest właścicielem przedmiotu w czasie trwania umowy.  Do kosztów działalności, można zaliczyć raty leasingowe oraz odliczyć od nich podatek VAT. Jednak koszty leasingu w trakcie zawieszenia działalności rodzą obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z urzędem skarbowym.

Jak można przeczytać w interpretacji indywidualnej z 9 maja 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-186/14/ESZ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy (wspólnik spółki cywilnej) odnośnie zaliczania do kosztów rat leasingowych. Przedsiębiorca uznał, że:
"Po wznowieniu prowadzenia działalności Wnioskodawca zamierza ją prowadzić również przy użyciu samochodu osobowego stanowiącego przedmiot leasingu, tak więc aby móc zachować przedmiot (samochód osobowy), który służyć będzie do prowadzenia działalności gospodarczej, koniecznym jest opłacanie rat leasingu. W świetle powyższego opłacanie rat leasingu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej służyć będzie zachowaniu źródła przychodów. Reasumując, stwierdzić należy, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej faktury z tytułu zawartej wcześniej umowy leasingu mogą być zaliczane jako koszt uzyskania przychodu."

Przykład.

Przedsiębiorca posiada samochód w leasingu. Zawiesił swoją działalność we wrześniu 2019 z zamiarem jej wznowienia w kwietniu 2020. Jak w takim przypadku rozliczyć koszty leasingu w trakcie zawieszenia działalności?

Składając PIT za 2019 rok, przedsiębiorca będzie mógł ująć w deklaracji poniesione koszty z tytułu leasingu w okresie od października do końca 2019 roku. W przypadku osiągnięcia straty, podatnik będzie mógł rozliczyć ją w kolejnych 5 latach (przy czym dla start powstałych od 2019, możliwe jest jednorazowe odliczenie straty do 5 000 000 zł).

Poniesione wydatki na opłaty leasingowe od początku roku do kwietnia 2020, będzie można zaliczyć w koszty w pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu działalności.

Ważne!
Do kosztów w okresie zawieszenia działalności mogą być zaliczane wyłącznie raty leasingowe. Nie można zaliczać do nich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów tj. naprawy czy zakup paliwa.

Koszty leasingu finansowego 

Leasingu finansowy opiera się na innych zasadach niż w leasing operacyjny, zatem rozliczenie wydatków będzie się różnić. W tym przypadku to leasingobiorca ma możliwość ujęcia odpisów amortyzacyjnych w kosztach. Pozwala to zaliczyć do kosztów firmowych jedynie część odsetkową z rat leasingowych w dacie ich faktycznej zapłaty. Ponadto, podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji przy zawieraniu umowy leasingowej.

Zawieszając działalność, nie należy zapominać również o zawieszeniu odpisów amortyzacyjnych, przez co nie będą one wtedy ujmowane w kosztach podatkowych. Natomiast część odsetkowa raty może być ujęta w kosztach firmowych. Rozliczenie na gruncie podatku dochodowego jest takie same jak w przypadku leasingu operacyjnego.

Koszty leasingu w trakcie zawieszenia działalności - podsumowanie

Opłacone koszty leasingu w trakcie zawieszenia działalności można zaliczyć do kosztów firmowych i rozliczyć po wznowieniu działalności. W przypadku gdy składania PIT rocznego w trakcie zawieszenia, poniesione wydatki można ująć w deklaracji rocznej. Zawieszenie działalności gospodarczej, a koszty leasingu to pojęcia, które nie wykluczają się wzajemnie, dzięki czemu przedsiębiorca może na bieżąco rozliczać poniesione koszty pomimo zawieszonej działalności.