Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej musi każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży towarów bądź usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również rolników ryczałtowych. Istnieją jednak sytuacje, w których przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego w celu uniknięcia wyżej omawianego obowiązku. Zwolnieniem podmiotowym jest najczęściej obejmowany właściciel firmy, której obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 000 zł. Poniżej jednak większa uwaga zostanie poświęcona sytuacjom, w których przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego. Sprawdź jakie czynności obejmuje i komu przysługuje zwolnienie z kasy fiskalnej!

Zwolnienie z kasy fiskalnej - zwolnienia przedmiotowe

Wszystkie czynności, które korzystają z przedmiotowego zwolnienia z kasy fiskalnej zostały wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku. Znajduje się w nim aż 49 pozycji pozwalających na skorzystanie ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze i najczęściej występujące czynności. Są to:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • dostawa nieruchomości,
 • energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie,
 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,
 • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • czynności notarialne,
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów.

Zwolnienie z kasy fiskalnej - jakie świadczenia, nie mogą skorzystać ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych

Istnieją jednak przypadki sprzedaży w których nie można zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej, zarówno zwolnienia podmiotowego jak i przedmiotowego. W sytuacji wystąpienia takiej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) podatnik ma obowiązek nabicia jej na kasie fiskalnej. Wyłączenia te zostały zawarte w katalogu i pozostają bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. W dalszym ciągu z wyżej omawianych zwolnień nie mogą skorzystać świadczenia takie jak m.in.:

 • dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • dostawa wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • świadczenie usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • świadczenie usług prawniczych, doradztwa podatkowego,
 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych, naprawy pojazdów silnikowych.

Podsumowując, rozpoczynając sprzedaż na rzecz osób prywatnych warto w pierwszej kolejności zweryfikować, czy przedsiębiorca może zastosować zwolnienie z kasy fiskalnej. Jeżeli tak, to czy jest to wyłącznie zwolnienie ze względu na limit obrotów oraz czy przypadkiem nie prowadzi sprzedaży która już od wartości 1 grosza musi bezwzględnie zostać nabita na kasie fiskalnej a tym samym podatnik nie może korzystać ze zwolnienia.