Przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy wymieniony wyżej podmiot ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej (podmiotowego, bądź przedmiotowego). Zakup kasy fiskalnej jest pewnego rodzaju inwestycją, dlatego zarówno podatnik VAT, jak i podmiot zwolniony z VAT ma prawo do skorzystania z ulgi, która wpłynie na zwrot znacznej części środków wydatkowanych na zakup kasy fiskalnej. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak powinna być rozliczona ulga na zakup kasy fiskalnej!

Ulga na zakup kasy fiskalnej w ustawie o VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej i przepisy regulujące kwestie tej ulgi znajdują się w art. 111 ust 4 ustawy o VAT. Zgodnie z przedstawionymi w artykule przepisami, z ulgi skorzystać mogą przedsiębiorcy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży 

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - jakie należy spełnić warunki, aby z niej skorzystać?

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej musi:

 • posiadać fakturę, która potwierdza zakup kasy fiskalnej oraz dowód na uregulowanie całej należności,
 • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały określone w artykule 111 ust. 6a ustawy o VAT funkcje. 

Ulga na kasę fiskalną oraz poszczególne warunki jakie należy spełnić, aby z niej skorzystać, różnią się ze względu na sposób rozliczania przez przedsiębiorcę podatku VAT.

Czynny podatnik VAT

W sytuacji kiedy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej może odbyć się odliczona poprzez złożenie deklaracji VAT w rozliczeniu za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Przedsiębiorca może złożyć taką deklarację za odpowiedni miesiąc, bądź kwartał, w zależności od tego jaki wybrał sposób rozliczania podatku VAT. Warunkiem koniecznym jest aby kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie przekraczała kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym, a naliczonym. 

Kiedy jednak wysokość środków przeznaczonych na zakup kasy jest wyższa od podatku należnego to w takim przypadku podatnik powinien pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą resztę może w tym okresie rozliczeniowym:

 • wykazać do zwrotu na rachunek bankowy,
 • powiększyć kwotę podatku naliczonego w następnym okresie rozliczeniowym.

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce kiedy ulga na zakup kasy fiskalnej jest wykazywana w okresie, w którym nie występuje podatek należny.

Podmioty zwolnione z VAT

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT również mają prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Aby podmiot mógł skorzystać z ulgi, musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, w którym należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe lub numer identyfikacji podatkowej,
 • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - kiedy podmiot świadczy usługi o takim charakterze,
 • numer rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot.

Taki wniosek należy złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

 • Dodatkowo, aby podatnikowi, który nie jest vatowcem została przyznana wyżej omawiana ulga, musi dołączyć do wniosku kilka dokumentów:
 • kopię faktury, potwierdzającej zakup kasy fiskalnej oraz dowód na zapłatę całej należności,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który poświadcza, że podmiot prowadzi ewidencję sprzedaży za pomocą kasy,
 • kopię świadectwa o przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru (dotyczy podatników świadczących usługi transportu).

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków uprawniających podmiot do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, pieniądze powinny pojawić się na rachunku bankowym najpóźniej do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej u podatnika VAT w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, korzystający z pakietu wFirma.pl, może w prosty sposób odliczyć ulgę na zakup kasy rejestrującej w systemie. Aby tego dokonać należy podczas generowania deklaracji VAT przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJE i wybrać odpowiedni formularz: DEKLARACJA VAT-7 lub DEKLARACJA VAT-7K (w zależności czy podmiot rozlicza się miesięcznie, czy kwartalnie). W wyświetlonej deklaracji, przechodzimy do części E - “obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w zł) deklaracji. Ulgę wprowadzamy ręcznie w polu nr 52, pamiętając, że kwota ta nie może być wyższa niż różnica między polem 41 a 51.